Termékvisszaküldés

A megrendelt termék visszaküldése a Megrendelőt terheli.

Amint a visszaküldött, sértetlen állapotban levő áru megérkezik a raktárunkba erről értesítőt küldünk e-mailban, melyben megerősítjük a csomag beérkezését. Minden esetben a visszatérítés a megadott bankszámlára történik.

Visszaküldés címe:

CU-Technik Kft.

2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 11.

ÁSZF hivatkozó része:

X. A termék visszaszolgáltatása, elállás

1. A vevő az Eladóval kötött szerződéstől kizárólag az alábbiak szerint jogosult elállni. A Vevő elállási jogának gyakorlására vonatkozó szabályozást, amennyiben a Vevő fogyasztónak minősül, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet, egyebekben pedig a Polgári Törvénykönyv tartalmazza. Az elektronikus úton létrejött szerződésektől a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a fogyasztó 14 napon belül indoklás nélkül elállhat. A fogyasztó az elállási jogát adásvételi szerződés esetén a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül gyakorolhatja, a jelen ÁSZF 3. számú mellékletét képező „elállási/felmondási nyilatkozat” kitöltésével.

2. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával (ha írásbeli számla került kiállításra), ill. kitöltött elállási nyilatkozattal együtt visszajuttatnia az Eladó címére. Az Eladó kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú, sértetlen csomagolású, nem használt vagy korábban nem beépített) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a termék vételárát visszafizetni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban a vevőnek kell gondoskodnia. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a megrendelő/vásárló viseli.

3. Vevő fentiek szerinti elállása esetén, amennyiben a vevő fogyasztó, az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.
A szabályos vevői elállás vagy felmondás esetén a Szolgáltató a vevőnek visszajáró összeget a Vevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A vevő kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a vevőt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Ha a vevő kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén az Eladó mindaddig visszatarthatja a vételárat, amíg a vevő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

4. Elállás esetén az Eladó a termék vételárát nem köteles abban az esetben visszatéríteni, ha a termék nem eredeti állapotban került visszaszállításra (pl. sérült, kopott, használt, sérült csomagolás stb.)

5. Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható: Cégünk kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy a vevő nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

6. Az elállási/felmondási jogra vonatkozó további információk, fogyasztónak minősülő Vevők esetében, a jelen Általános Szerződési Feltételek 2. számú mellékletében találhatók.

7. Vevő tudomásul veszi, hogy minden, a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

8. Amennyiben a Vevő eláll a szerződéstől, köteles visszaszolgáltatni minden, eredetileg a termékhez mellékelt és átvett tételt. Ha a Vevő a visszaküldött termékhez nem mellékel minden, eredetileg a Vevő részére átadott tételt, az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a hiányzó tételekért díjat számítson fel a Vevőnek. Eladó követelheti a fogyasztótól a (visszaszolgáltatott) áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését. A vitás helyzetek elkerülése érdekében a visszaküldött csomag kibontásáról minden esetben video/képi felvételt készítünk. Felhívjuk vásárlóink figyelmét arra, hogy az áru visszaküldésével felmerülő postai költségek megfizetése minden esetben a vásárlót terhelik. Kérjük, hogy utánvéttel ne küldjön vissza csomagot, mert azt nem áll módunkban átvenni.

9. Amennyiben a terméket az Eladó üzemképtelen állapotban adta át a Vevő részére, és Vevő a termék átvételétől számított három munkanapon belül él jótállási igényével és kéri a termék kicserélését, az Eladó a terméket kicseréli.

10. Vevő tudomásul veszi, hogy az egyedi méret- és mintavétel alapján kifejezetten a részére legyártott egyedi vagy nem szokványos méretben megrendelt termékek adásvételétől nem jogosult elállni, a termék megrendelését és/vagy elkészítését követően közölt felmondás/elállás esetén az Eladó jogosult a termék előállításával kapcsolatos minden költségét a Vevő felé kiszámlázni. Az egyedi méretvétel alapján készült egyedi vagy nem szokványos termékekkel szemben a Vevő a termékszavatosság keretében minőségi kifogással élhet.

Webáruház készítés
argep.hu olcsobbat.hu A kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja, MNB engedély száma: H-EN-I-1064/2013. Bankkártya adatai áruházunkhoz nem jutnak el. cofidis_hu